Używamy plików cookies, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO

RedRental

§ 1. Przedmiot najmu

1. Wynajmujący zobowiązuje się do odpłatnego wynajmowania Najemcy: maszyn, urządzeń budowlanych, znajdujących się w ofercie Wynajmującego.

 

2. Przekazanie w najem sprzętu następować będzie na podstawie dokumentu pt. „protokołu zdawczo-odbiorczego”, podpisanego przez osobę upoważnioną przez Najemcę i zawierającego: wyszczególnienie sprzętu, miejsce pracy, obowiązki najemcy, oraz oświadczenia.

 

3. W przypadkach określonych w regulaminie wydanie sprzętu następuje po uiszczeniu stosownej kaucji, chyba, że umowa będzie stanowić inaczej.

 

4. Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i obowiązki Najemcy (w tym obowiązek zapłaty stosownego wynagrodzenia) z tytułu wynajmu poszczególnych sprzętów ustają z chwilą oddania sprzętu przez Najemcę Wynajmującemu w takim stanie, w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania i w ilości zgodnej z dokumentem „protokołu zdawczo-odbiorczego”. Zwrotne przyjęcie sprzętu budowlanego wymaga pisemnego potwierdzenia Wynajmującego w dokumencie „protokołu zdawczo-odbiorczego”. Data podpisania dokumentu Zwrotu Maszyny będzie datą zakończenia najmu poszczególnego sprzętu.

§ 2. Przedstawiciele stron

1. Najemca przekaże Wynajmującemu ustnie lub pisemnie listę osób upoważnionych do składania w jego imieniu Zamówień oraz do odbioru i zwrotu sprzętu budowlanego. Upoważnienia wygasają w momencie poinformowania Wynajmującego ustnie lub pisemnie o cofnięciu lub zmianie upoważnienia.

 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Wynajmującego do wyłącznego przyjmowania i potwierdzania zamówień a także do odbioru sprzętu budowlanego po jego zakończeniu są upoważnieni pracownicy wynajmującego.

§ 3. Obowiązki stron

1. Wynajmujący zobowiązany jest do:

a. wydania Najemcy sprzętu budowlanego czystego i sprawnego pod względem technicznym, wyposażonego w pełen zbiornik paliwa chyba, że strony ustalą inaczej oraz inne konieczne środki – w ilościach niezbędnych do jego rozruchu.

b. dokonywania w czasie trwania najmu, po uzgodnieniu z Najemcą konkretnego terminu, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania sprzętu budowlanego w należytym stanie.

c. naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wynajmujący. Podstawą do obciążenia Najemcy z tytułu powstania ewentualnych awarii sprzętu budowlanego będzie sporządzony przez Wynajmującego i podpisany przez Najemcę lub osobę upoważnioną protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument stwierdzający awarię wynikłą z Jego winy.

d. udzielania Najemcy na każde jego żądanie doradztwa technicznego oraz przekazywania danych technicznych.

e. proponowania Najemcy zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadkach uzasadnionych względami ekonomicznym i technicznymi.

f. przekazania, na żądanie Najemcy, zestawienia wynajętych przez niego maszyn: urządzeń, osprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych zawierającego wyszczególnienie asortymentu, ilości, stawek najmu i nazwy budowy.

 

2. Wynajmujący ma prawo kontroli Najemcy celem sprawdzenia, czy używa najęte rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem i umową oraz czy sprzęt jest należycie zabezpieczony.

 

3. Najemca zobowiązany jest do:

a. użytkowania sprzętu budowlanego z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami producenta, oraz z uzgodnionymi w zamówieniu pracami.

b. zapewnienia obsługi przedmiotu najmu przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi,

c. codziennego kontrolowania stanu oleju hydraulicznego, silnikowego, wody w akumulatorach oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych,

d. ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i bieżącego utrzymania wynajętego sprzętu, w tym kosztów paliw,

e. podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz dbałości o wynajęte rzeczy oraz zastosowania prawidłowych środków celem zabezpieczenia sprzętu przed jakimkolwiek uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą

f. w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego – tj. w dniu stwierdzenia usterki, zniszczenia, kradzieży lub innej utraty wynajętego sprzętu – powiadamiania Wynajmującego o zaistnieniu powyższych okoliczności, oraz w przypadku stwierdzenia kradzieży najętego sprzętu, powiadomienia organów ścigania o jej zaistnieniu,

g. sprawnego rozładunku i załadunku sprzętu budowlanego na budowach,

h. użytkowania sprzętu budowlanego w miejscu wskazanym w Umowie najmu,

i. niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie miejsca użytkowania wynajętego sprzętu i uzyskania zgody Wynajmującego na powyższą zmianę,

j. nieczynienia żadnych zmian w przedmiocie najmu, w szczególności Najemca nie może montować nowych ani wymienić jakichkolwiek części (zamiennych, zapasowych i innych) w wynajętym sprzęcie ani montować dodatkowego osprzętu – chyba, że wcześniej uzyska zgodę Wynajmującego na powyższe modyfikacje. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie powstałe na skutek nieuzgodnionych modyfikacji sprzętu szkody, obniżenie wartości rzeczy lub koszty przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego.

k. terminowego zwrotu najętego sprzętu na adres wskazany przez Wynajmującego oraz terminowej zapłaty za najęty sprzęt.

l. poniesienia kosztów napraw najętego sprzętu w przypadku awarii, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.

 

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zmiany rzeczy niezwiązane ze zwykłym jej użytkowaniem (chyba, że są one wynikiem wad fabrycznych sprzętu) oraz za utratę bądź zniszczenie przedmiotu najmu.

 

5. Wszelkie oznaczenia Maszyny, jak również reklamy w formie naklejek pozostają własnością Wynajmującego i są traktowane, jako integralna część Maszyny, która nie podlega usuwaniu oraz jakiemukolwiek naruszaniu, przez Najemcę.

§ 4. Czynsz najmu i płatności

1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajmowania sprzętu budowlanego wg wyszczególnionych w umowie stawek dobowych lub godzinowych.

 

2. Strony dopuszczają możliwość negocjacji cen w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy wynajem dotyczy projektów kluczowych zarówno dla Najemcy jak i dla Wynajmującego.

 

3. W przypadku wystąpienia usterki w wynajętym sprzęcie do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu jej zgłoszenia do chwili wykonania przez Wynajmującego naprawy. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnił zastępczy sprzęt budowlany do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu zgłoszenia usterki do chwili udostępnienia zastępczego sprzętu budowlanego.

 

4. Wynajmujący wystawia fakturę w terminie uzgodnionym w umowie lub w chwili zwrotu sprzętu, jeżeli okres najmu był krótszy. Wynajmujący jest też uprawniony do wystawienia faktury w przypadku obowiązku Najemcy zwrotu kosztów naprawy sprzętu, transportu sprzętu, obowiązku zapłaty wartości odtworzeniowej sprzętu, kosztów ekspertyzy biegłego oraz zapłaty innych należności na podstawie umowy.

 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest umowa oraz protokół zdawczo-odbiorczy a dokumentacją dotyczącą awarii i obowiązków odszkodowawczych, po zakończeniu najmu sprzętu jest dokument protokół zdawczo-odbiorczy.

 

6. Wynajmujący zobowiązuje się doręczyć Najemcy wyżej wymienione faktury w terminie 7 dni od daty ich wystawienia, a Najemca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia zapłaty należności objętej doręczoną fakturą.

 

7. Do ceny najmu doliczony zostanie podatek VAT wg przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

 

8. Fakturę wraz z podpisanymi kopiami dokumentów, które stanowią podstawę do jej wystawienia Wynajmujący dostarczy Najemcy.

 

9. Najemca będzie dokonywał płatności w terminie wskazanym na fakturze VAT. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy Wynajmującego, ewentualnie gotówką w siedzibie Wynajmującego.

 

10 W przypadku opóźnienia z zapłatą należności czynszowych powstałych w trakcie najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia Najemcy umownych odsetek maksymalnych wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali rocznej.

§ 5. Inne postanowienia

1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia najętego sprzętu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Najemcę z chwilą podpisania dokumentu Umowa najmu i odbioru przez niego sprzętu.

 

2. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe na wskutek prac prowadzonych przy użyciu wynajętego sprzętu ponosi Najemca.

 

3. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

 

4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy, oraz ewentualnie inne koszty pośrednie ( np. koszty odholowania, opłaty rzeczoznawców, utratę czynszu najmu oraz proporcjonalne koszty administrowania) a w przypadku, gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności obowiązany jest zwrócić w terminie wskazanym na fakturze VAT przez Wynajmującego.

 

5. W przypadku kradzieży lub innego zniszczenia wynajętego sprzętu Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie wskazanym na fakturze VAT przez Wynajmującego oraz odszkodowania za pozostałe szkody wyrządzone przez Najemcę.

 

6. Jeżeli w czasie trwania najmu przedmiot najmu został zniszczony lub utracony, w przypadkach, o których mowa w § 5 ust.4 i 5 umowy Wynajmujący jest upoważniony do naliczania wobec najemcy opłaty w wysokości równej stawce czynszu, jaki był opłacany za najem danego sprzętu do czasu zapłaty przez Najemcę wartości odtworzeniowej sprzętu określonej w § 5 ust.4 i 5 umowy.

 

7. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać najętego sprzętu w podnajem lub do używania innej osobie. W przypadku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem oddania sprzętu w podnajem lub do używania innej osobie odpowiedzialny będzie za jego utratę lub uszkodzenie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 

8. Strony zastrzegają sobie prawo oceny technicznej zwróconego sprzętu budowlanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia sprzętu. W przypadku ustalenia, że uszkodzenia powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Najemca koszty dokonanej przez biegłego oceny technicznej w całości obciążają Najemcę.

 

9. W wypadku awarii lub nieprawidłowego działania Maszyny Wynajmujący zwolniony jest z ponoszenia wszelkich kar lub rekompensat w stosunku do Najemcy oraz podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przez Najemcę przy pomocy Maszyny, ponosi wyłącznie Najemca.

 

10. Najemca ma prawo do przedłużenia okresu najmu określonego w umowie po uzyskaniu stosownej zgody Wynajmującego oraz do zwrotu sprzętu budowlanego w terminie wcześniejszym niż przewidywany termin zwrotu określony w umowie. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu Najemca obowiązany jest uzyskać zgodę Wynajmującego na przedłużenie najmu najpóźniej na 1 dzień przed upływem przewidywanego w zamówieniu upływu okresu najmu. W przypadku wcześniejszego zwrotu sprzętu przez Najemcę umowa najmu ulega rozwiązaniu z dniem podpisania dokumentu „Protokół zdawczo odbiorczy”.

§ 6. Czas obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony w umowie.

 

2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub innego, jeżeli umowa stanowi inaczej.

 

4. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Najemca używa sprzętu budowlanego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia zaprzestaje używać go w taki sposób.

b. Najemca zaniedbuje sprzęt budowlany narażając go na utratę lub uszkodzenie.

c. Najemca zalega z płatnościami na rzecz Wynajmującego dłużej niż 7 dni.

 

5. Z chwilą rozwiązania/ustania umowy najmu Najemca obowiązany jest do natychmiastowego – w dniu rozwiązania lub ustania umowy – zwrotu wynajętego sprzętu”.

 

6. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku za każdy dzień zwłoki w zwrocie najętej rzeczy Wynajmujący ma prawo naliczać czynsz w podwójnej wysokości. Niezależnie od powyższego Najemca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez wynajmującego na skutek nieoddania rzeczy w terminie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

 

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do treści niniejszej Umowy oraz informacji, w których posiadanie wejdą w związku z jej wykonywaniem: treść umowy objęta jest tajemnicą handlową i nie może być ujawniana bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

5. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest umowa najmu oraz protokół zdawczo odbiorczy, z którym Najemca zapoznał i w pełni akceptuje jego treść.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych (RODO)

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental Monika Danecka-Redel z siedzibą: ul Spacerowa 2a, 32-332 Bukowno. Tel 535 508 509, e-mail: redrental@op.pl

 

2. Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental przetwarza dane osobowe w następujących celach:

2.1 w przypadku realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia);

2.2 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental w związku z prowadzoną działalnością;

2.3 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań).

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) firmy windykacyjne;

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu RedRental Monika Danecka-Redel na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej z partnerami handlowymi (klientami) umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres 10 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental w związku z prowadzoną działalnością.

 

5. W związku z przetwarzaniem przez Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego RedRental danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

h) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1.

a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

0

Maszyn

budowlanych

0

lat

doświadczenia

0

procent

zadowolonych klientów